کمپین جهانی توقف سنگسار و کشتار زنان: خشونت علیه زنان به نام فرهنگ و عرف را متوقف کنید!

در سال ۲۰۰۷، کمپین جهانی توقف کشتار و سنگسار زنان (کمپین SKSW) اقداماتی را آغاز کرد تا به سوء استفاده های بی رحمانه شرعی و عرفی که کشتار، ضرب و جرح و شکنجه زنان را توجیه می کند پایان دهد، مجازات هایی که به عنوان تنبیهی برای نقض “هنجارها” ی جنسی برای زنان در نظر گرفته شده است.

خشونت علیه زنان به هیچ روی قابل پذیرش نیست و با این حال، اشکال مختلف آن به فراوانی در فرهنگ های مختلف دیده می شود.

پیام های اصلی ما:

اشکال مختلف خشونت علیه زنان که توجیه فرهنگی دارند، در هر زمان و در هر مکانی که رخ دهند، به هیچ روی قابل چشم پوشی و قابل تحمل نیستند.

کنشگران دولتی و غیر دولتی، هر روز بیش از دیروز، از فرهنگ برای توجیه اعمال خشونت علیه زنان استفاده می کنند. وقتی به چنین رفتارهایی مشروعیت بخشیده می شود ( چه در رده های بین المللی یا منطقه ای)، این عقیده به وجود می آید که برای اعمال خشونت بر جوامع مشخص، یک حق عرفی مسلم وجود دارد. این مسئله مسلما غیر قابل پذیرش است و باید آن را رد کرد. وقتی چنین نیروهای محافظه کاری، ادعای داشتن تفسیری معتبر از فرهنگ، سنت و یا دین را دارند، زنان نه تنها مجبور می شوند خشونت را بپذیرند، بلکه از ایفای نقش آنان به عنوان کنشگران فعال و برابر (با مردان) در توسعه و تولید فرهنگ جلوگیری می شود.

قوانین حقوق بشر، جامع، غیر قابل تقسیم برای هر فردی است و هیچ کس نمی تواند از این قوانین محروم شود.

دولت ها باید در برابر تعهدی که تحت قوانین بین المللی برای امتناع از اعمال خشونت علیه زنان، تفحص درباره آن و همچنین تنبیه و جبران خسارت پیرامون نقض آن را دارند جوابگو باشند؛ چه در زمان صلح و چه در جنگ، صرف نظر از اینکه تخطی گران از این قوانین بین المللی، کنشگران دولتی هستند یا غیر دولتی. ما خواستار لغو همه قوانین داخلی کشورها هستیم که اعمال خشونت علیه زنان را تسهیل یا از آن چشم پوشی می کند.

پایان تبعیض علیه زنان، راه حل پایانی برای معضل خشونت علیه زنان است. خشونتی که توجیه فرهنگی دارد.

قرائت پدرسالارانه از هنجارهای فرهنگی و سنتی و متون دینی در بسیاری از جوامع، باعث به وجود آمدن این عقیده شده که بدن و جنسیت زنان در تملک اعضای مذکر خانواده یا حتی اعضای مذکر جامعه است. زنانی که از هنجارهای تعریف شده به ویژه هنجارهایی که مرتبط با جنسیت آنهاست فاصله می گیرند، طرد می شوند و با رفتارهای حیوانی، خشن و سادیستی اعضای خانواده خود یا جامعه رو به رو خواهند شد. کمپین، فعالانه سعی دارد اهمیت ایجاد سیستمی ملتزم بر برابری جنسیتی و بر پایه ارزش های حقوقی را متذکر شود.

Tags: , ,