از خاورمیانه تا شمال آفریقا / کنفرانس در لندن و پاریس


کنفرانس

از خاورمیانه تا شمال آفریقا

چشم انداز انقلاب

کنفرانس و گفتگو: امواج بی قرار انقلاب، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را یک به یک در می نوردند. همه جا توده های مردم علیه مذلت و استبداد، این پشتوانه های نظام های استثماری سرمایه داری جهانی شده، به پا می خیزد. همه جا، ضدانقلاب داخلی و خارجی، متحداً کوشش می کنند خیزش های انقلابی مردم را تضعیف کرده یا از نفس بیاندازند. بدین ترتیب، در مقابل انقلاب، جنگ در می گیرد. چه باید کرد تا راهی بسوی یک جهان بهتر گشوده شود.

برای تحکیم همبستگی بین المللی مردم انقلابی این منطقه، در این گفتگو و تبادل نظرها شرکت کنیم.

لیست موقت سخنرانان:

سلامه کیله: مارکسیست فلسطینی

نمایندۀ حزب کمونیست کارگران تونس

ریموند لوتا: نویسنده نشریۀ انقلاب، ارگان حزب کمونیست انقلابی آمریکا

حسان شتیلا: کمونیست سوریه

نمایندۀ حزب نوین ضدسرمایه داری (NPA)

شهرزاد مجاب: ایرانی، متخصص در مسایل زنان در خاورمیانه

سخنرانی ها به زبان های عربی و فرانسه و ترجمه همزمان به فرانسه خواهد بود

شنبه ۲۸ ماه مه ۲۰۱۱

از ساعت ۰۹ صبح تا ساعت ۱۸ در آدرس زیر:

پاریس، خیابان Chateau d’Eau شماره ۳

مترو: République

Bourse de Travail n 3, rue Chateau d’Eau n Métro: République, Paris

برای اطلاعات بیشتر با کمیتۀ برگزارکنندگان به آدرس زیر تماس بگیرید:

revprosmena@gmail.com

خاورمیانه و آفریقای شمالی،

چشم انداز انقلاب!

کنفرانس و مناظره در لندن

دوشنبه ۳۰ مه ۲۰۱۱ از ساعت ۹ و نیم صبح تا ۵ بعد از ظهر

خیزشهایِ انقلابیِِ اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داد که تودههای مردم به سرعت میتوانند ، «اعتقاد به جاودانگی نظم موجود»* را درهم شکنند. با این وصف، مراکز قدرت بومی و بین المللی تلاش میکنند این جنبشها را مهار کرده و به عقب برانند. این کنفرانس چشم انداز یک انقلابِ واقعی را که بتواند زنجیرهای سلطه ی امپریالیستی را بشکند، بررسی خواهد کرد. چالشهای بزرگی مقابل پا است: زنان، نیروی قدرتمند انقلاب خواهند بود یا آنطور که مرتجعین در ۸ مارس ۲۰۱۱ – روز جهانی زن – در میدان تحریرِ مصر فریاد میزدند، «باید به آشپزخانه بازگردند»؟ ترکیه، «الگوی» ترکیب دموکراسی غربی و ارزشهای اسلامی یا ژاندارم جدیدی برای نظم نوین جهان؟ مفاهیم این اوضاع برای رهائی فلسطین چیست؟ درسهای خیزش ۱۳۵۷ در ایران که شاه را سرنگون کرد اما منجر به جمهوری اسلامی شد، چیست؟ و از همه مهمتر اینکه: مردم این منطقه و سراسر جهان نیازمند چه نوع جامعه ای هستند؟

یکروز بحث جدی همراه با قلبهائی مالامال از حس همبستگی در پیش داریم!

برخی از سخنرانان عبارتند از:

نوال سعداوی،  مصر

امیر حسنپور، ایران

ریموند لوتا، آمریکا

شهرزاد مجاب، ایران

سَمی رَمَدانی، عراق

اعتماد موهانا، فلسطین

زمان کنفرانس: دوشنبه ۳۰ مه ۲۰۱۱ از ساعت ۹ و نیم صبح تا ۵ بعد از ظهر

محل کنفرانس:

Conway Hall (Red Lion Square, near Holborn tube station)

lonconf2011@gmail.com or call 07904 550 ۰۳۳

*به گفته مارکس

Tags: