برگزاری مراسم در پاریس به مناسبت روز جهانی زن و با سخنرانی شادی امین و شوکریا حیدر

Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID

به مناسبت روز جهانی زنان

جامعۀ زنان ایرانی برای دفاع از دمکراسی در پاریس برگزار میکند:
بحث و گفتگو پیرامون

وضعیت کنونی و مبارزات زنان درافغانستان وایران

سخنرانان:

شادی امین: کنشگر جنبش زنان

جنبش اعتراضی اخیردرایران ودرس هائی که جنبش زنان باید بگیرد

شوکریا حیدر:رئیس انجمن نگار و مشاور امورجوانان در وزرات فرهنگ افغانستان

پیکار زنان افغانستان .چالشها و چشم انداز

زمان:

شنبه ۱۷مارس ۲۰۱۲  ساعت۳۰: ۱۹

مکان:

CICP, 21ter Rue Voltaire, 75011 Paris

Métro : Rue des Boulets (ligne 9)

ورود برای همگان آزاد است.

Tags: , ,