۲۴۰ صفحه قانون درباره حجاب! / شادی صدر

متن آیین نامه دانشگاه شیراز درباره پوشش و رفتار دانشجویان را که می خوانم و می گذارم کنار نامه (در واقع بخشنامه) داستان مشهد که جریمه یک میلیون و سیصد تومانی برای بدحجابی معین کرده، می بینم که داستان قانون و قانوگذاری درباره پوشش همچنان ادامه دارد. دو سال پیش که شروع به جمع کردمن قوانین مربوط به حجاب برای تحقیقم کردم، هیچ تصوری از حجم این قوانین نداشتم. کار که جلوتر رفت، دیدم که حجم مصوبات و قوانین و آیین نامه های مربوط به حجاب و پوشش بسیار بیش از تصور اولیه من بوده است.در عین حال هیچ کتابی در بازار نبود که همه این قوانین را یکجا جمع کرده باشد. اینطوری بود که ایده انتشار این کتاب، به ذهنم رسید. کتاب مجموعه قوانین و مقررات پوشش در جمهوری اسلامی، که البته شامل “راهکارهای اجرایی طرح گشترش فرهنگ عفاف و حجاب” که این روزها حرفش همه جا هست هم می شود، در واقع پایه و دستمایه اولیه ای است برای همه کسانی که می خواهند درمورد حجاب در جمهوری اسلامی، بیشتر بدانند یا کار کنند که هرچه کار در این زمینه شود، کم است. کتاب را نشرورجاوند و انتشارات کتاب نیلی منتشر کرده اند و قیمتش متاسفانه ۵۰۰۰ تومان است.

در این کتاب برای اولین بار، بسیاری از آیین نامه هایی که در دانشگاهها، فضاهای عمومی، مدارس، بیمارستانها، زیارتگاه ها، حتی رستورانها و کافی شاپها، برای پوشش و آرایش وضع شده جمع و منتشر شده است. در کنار تاریخچه ای که در مورد تحولات قوانین مربوط به پوشش از زمان رضاشاه تاکنون ارائه داده ام، ورق زدن این کتاب ۲۴۰ صفحه ای نه تنها نشان می دهد که چقدر قانون در مورد حجاب هست که نمی دانسته ایم، بلکه نشان می دهد این قوانین چقدر متفاوتند و در واقع، تصور و نگاه قانونگذاران نسبت به حجاب از جایی به جای دیگر و از موقعیتی به موقعیت دیگر چقدر تفاوت می کند. بخش آخر کتاب هم فتواها و استفتاهای مراجع درمورد حجاب یکجا جمع شده است که خواندش خالی از لطف نیست. به خصوص که بدانیم برخی از این فتواها حتی درمورد جایز بودن یا نبودن پوشیدن کفش قرمز و یا برداشتن ابرو برای دختران صادر شده اند.

http://shadisadr.wordpress.com/

Tags: ,