یک ویدیوی جدید از جنگ و گریز و مقاومت در مقابل مزدوران رژیم در تظاهرات ۲۵ بهمن

این فیلم جنبه هایی از روحیه مقاومت  معترضین و از سوی دیگر بی تجربگی و سازمان نایافتگی آنان را نشان می دهد که می تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

بی شک فرازهای دیگری در انتظار خیابان های شهر های ایران است. و این تصاویر آغاز تحولی است که با وجود سرکوب شدید اما بازگشت ناپذیر است.

Tags: ,