حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت

شماری از پناهندگان سیاسی ایرانی مقیم فرانکفورت به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت خساراتی وارد کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آنها پس از کندن حفاظ پنجره‌های کنسولگری، شیشه‌های ساختمان را شکستند. مهاجمان در تظاهراتی برای همبستگی با معترضان ایران شرکت کرده ‌بودند.

تظاهرات اعتراضی اول اسفند در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت با حضور وسیع فعالین شهر برگزار شد. قبل از هجوم پلیس تعدادی از حاضرین به طرف در ورودی ساختمان رفتند و عکسهای کشته شدگان روز دوشنبه گذشته را بر دیوار شیشه ای نصب کردند و تعدادی هم نرده های آهنی ساختمان را درهم شکستند.
در مدت کوتاهی نیروی عظیمی از پلیس ظاهر شد و سراسر خیابان را بست. تظاهر کنندگان حق خروج از محاصره را نداشتند و کسی هم نمی توانست به صف آنها بپیوندد

تظاهرات با دادن شعار ادامه داشت. در این بین خانم یوتا ابلینگ، شهردار دوم فرانکفورت و چند تن دیگر از حزب سبزها و حزب چپ وهمینطور از طرف حزب سوسیال دموکرات  برای همبستگی و هم یافتن راه هائی برای آزادی تظاهرکنندگان به جمع تظاهرکنندگان پیوستند.
پلیس قصد کنترل کارت شناسائی همه ی تظاهرکنندگان را داشت. حوالی ساعت ٨ شب تظاهرکنندگان با وساطت شهردار و احزاب آلمانی این شرط را پذیرفتند و به خانه هاشان برگشتند. چند نفر هم به مدت کوتاهی بازدداشت شدند.

از روزنامه های شهر و شبکه تلویزیونی ار ته ال و شبکه هسن فیلمبردار و خبرنگارانی در برابر کنسولگری حضور داشتند و گزارش تهیه کردند.

به گزارش شاهدان عینی، پلیس فرانکفورت نام و مشخصات چند تن از تظاهرکنندگان را یادداشت کرده است. احتمال می‌رود که علیه آنها پرونده قضایی تشکیل شود.

Tags: , ,