چرا با حجاب کودکان مخالفیم؟ / جلسه بحث وگفتگو از طریق پالتاک زمان: دوشنبه ۶ دسامبر


«شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران» به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان برگزار می کند:

جلسه بحث وگفتگو از طریق پالتاک

زمان: دوشنبه  ۶ دسامبر ۲۰١۰ ساعت  ۲۰ ( به وقت  اروپای مرکزی)

آدرس اتاق پالتاکی:

Iran-Women-Solidarity

در گروه

Social Issues and Politics

زیرمجموعه

Other

گروه کاری” مقابله با حجاب “

Tags: ,