شعری از نیلوفر شیدمهر (به مناسبت روز زن) /۱

تن می دهی و

تن نمی دهی

که عادتت داده اند به تن دادن

و معنا کرده اند

تنانگی ات را

در این تن دادن

به نرینگی زندگی

تن می دهی و

تن نمی دهی

که بزرگت کرده اند

تا مادر ساکت یا روسپی پر سر و صدای

رویای مردان باشی

تن می دهی و

تن نمی دهی

به زخمها

که زندگی از زخم باز تنت

آغاز می شود

تن می دهی و

تن نمی دهی

و در این دوگانه گی ست

که خواب را بر سالاران جهان

حرام کرده ای

Tags: