ترس ازبازگشت طالبان

روزنامه تاگس سایتونگ/ تاتسTAZ

AGNES TANDLER

برگردان ناهید جعفرپور

پیچیده در چادر، سنگسار شده، موردتهدید: بسیاری اززنان افغانستان ترس از دوباره روی کار آمدن طالبان دارند.

تاتس کابل:

“لطفا از من سئوال نکنید. ماجرا آنچنان وحشتناک بود که من نمی خواهم دوباره  آنرا تعریف کنم”. احمد بسیار متاثر شده است وزمانی که از ماجرای ملا غالی صحبت می کند، صورتی غرق در اشک دارد.

آنجا در بازار قریه شهرستان کوندوس که در شمال افغانستان واقع شده است، در حدود یک هفته پیش زن و مردی بجرم رابطه با یکدیگرسنگسار شدند. دادگاهی که آن دو را به این شکل مرگ محکوم نمود دادگاهی بود که از سوی طالبان تشکیل شده بود.  در واقع این اولین بار بعد از سرنگونی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ است که اسلامی ها یک چنین مجازات قرون وسطائی را به اجرا در می آورند. برای بسیاری این مسئله نشانه افغانستانی است که غربی ها از آن خارج شده باشند.

احمد یکی ازناظرین سنگسار این جفت عاشق بوده است. وی می گوید” مرد متاهل بود و چهار پسر و دو دختر داشت و زن نامزد کسی دیگر بود. آنها باهم متواری شدند اما طالبان آنها را پیدا کرده و سپس در ملا قالی پشت بازار در محوطه ای باز سنگسار نمودند. مردم محل از سنگسار آن دو ابراز خوشحالی کرده و اعتقاد داشتند که آن دو جنایت نموده اند و بدنامی برای قریه شان به همراه آورده اند. احمد می گوید” این اولین بار است که در قریه ما چنین مسئله ای رخ می دهد”.

احمد می گوید ” طالبان سنگ ها را پرتاب می کردند نه مرد م قریه و خانواده آن زن و مرد”. ناظرین دیگر ادعا نمودند که مردم قریه و خانواده آن دو در پرتاب سنگ سهیم بودند. احمد آنطور که پیداست از انتقام جوئی شورشگران رادیکال اسلامی ترس دارد و می گوید امیدوارم که شما برای کسی دیگر تعریف نکنید که من به شما چه گفتم زیرا اگر که طالبان از این مسئله آگاه شوند، فکر خواهند کرد که من جاسوس هستم و من مشکل پیدا خواهم نمود”. وی در حالیکه از صحبت با ما خودداری می کند ادامه می دهد” من دیگر نمی توانم صحبت کنم زیرا که دیگر در اینجا امنیت ندارم”.

دیگران هم نمی خواهند چیزی در باره قتل آن دو عاشق بگویند: رئیس پلیس در حالیکه تلفن را قطع می کند می گوید:”من اطلاعاتی در این باره ندارم”.

غلام رسول یکی از سکنه آن منطقه می گوید:” بازار ملا غالی منطقه طالبان است. من نمی توانم آنجا بروم. مردی که سنگسار شد ۲۵ ساله و زن ۱۹ سال داشت. آنها عاشق هم بودند”. در آن محل هیچ دادگاه دولتی وجود ندارد و حکم ها از سوی طالبان صادر می شوند.

رسول اعتقاد دارد که مردم آن منطقه با مجموعه احکام طالبان راضی هستند. ” آنها فکر می کنند که این احکام عادلانه می باشند زیرا که دست دزد ها قطع می شود و قاتلین به دار آویخته می شوند”.

برای این مردم این خود پیشرفت مثبت برای رسیدن به امنیت بیشتر قانونی است. در حدود ۱۵۰ نفر در این سنگسار شرکت داشتند. قتل وحشتناک این دو عاشق باعث نفرت جهان شد. کمی قبل از این واقعه مجله آمریکائی تایمز بر روی جلد خود عکس یک دختر افغانی را علنی نمود که بخاطر مخالفت با ازدواج، مجازات شده و دماغش را بریده بودند. دستور این عمل وحشتناک را یک رهبر محلی طالبان صادر نموده بود. این مجازات های قرون وسطائی انسان را بیاد عکس های اعدام های علنی در استادیوم فوتبال کابل در زمان حکومت طالبان می اندازد. برخی این زمان را بخوبی در خاطر دارند. ملا ملنگ یکی از مشهورترین فرماندهان مجاهدین بر علیه ارتش روسیه از شهرستان بادغیس در غرب کشور یکی از این آدم هاست. وی که ۵۳ سال دارد و نماینده مجلس است تعریف می کند که “در حال حاضر وضعیت بسیارمشکلی است. اگر که طالبان مجددا به قدرت برسند، سئوال های بسیاری خواهند نمود. آنها همان آدمهای سال ۱۹۹۴ نیستند ـ آنها آدمهای ساده بدون برنامه بودند ـ طالبان های جدید اما تجربه دارند و بدنبال انتقام هستند”. ملا ملنگ می گوید که شهرستان بادغیس بدست طالبان افتاد زیرا که دولت بسیارضعیف است”.

در این شهرستان همین اخیرا زن بیوه ای بخاطر خیانت در ازدواج در ابتدا شلاق خورد و بعد تیرباران شد. طالبان گفته است که جنگجویان آنها مسئول این عمل نبوده اند. یکی از سخنگویان طالبان می گوید:” رهبران واقعی طالبان چنین کاری را هیچگاه انجام نمی دهند. زیرا مجازات درست در این مورد مرگ در اثر سنگسار است”.

Tags: