سمینار در گرامیداشت جانباختگان دهه ۶۰ تا به امروز & سخنرانی نیلوفر شیدمهر، پروین اشرفی و …

همیشه بیادتان هستیم

سخنرانی ، بحث آزاد و تبادل نظر

شنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۰

ساعت ۴ الی ۸ شب

سخنرانان :

● نیلوفر شیدمهر : پدیده تواب سازی

● مجید میرزایی : توجیه خشونت در نظام های توتالیتر

● پروین اشرفی : زنان در بند

ورود برای همگان آزاد و رایگان است

John Braithwaite Community Centre

145 – ۱st. Street West, North Vancouver

کانون ایرانیان مدافع صلح ، آزادی وعدالت اجتماعی

peace.freedom.socialjustice@gmail.com

شماره اطلاعات : ۴۷۶۵- ۳۴۵ (۶۰۴)

Tags: