Posts Tagged ‘بنیاد پژوهش ها’

کنفرانس سالانه ی بنیاد پژوهش های زنان ایران

پانزده تا هفده ژوئیه (جولای) ۲۰۱۰ فراخوان برای کنفرانس سالانه ی بنیاد پژوهش های زنان ایران پاریس خیزش عمومی پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ١۳۸۸ ، که «مسئله زن» یکی از سرچشمه های پیدایش آن است، کنشگران زن را – این بار در وضعیتی بحرانی – رویاروی این مسائل قرار می دهد. بنیاد… ادامه مطلب