همایش بررسی دهه خونین ۱۳۶۷- ۱۳۵۷ در لندن / چرا، چگونه و چه کسانی مسئولند؟


این همایش جهت بررسی دهه خونین ۱۳۶۷-۱۳۵۷ و پاسخگویی به برخی سئوالات مهم از میان سئوالات متعددی که در مقابل جوانان در ایران قرار دارند برگزار می شود. رژیم جمهوری اسلامی آگاهانه و عامدانه با پنهان نمودن و وارونه کردن واقعیات تاریخی این دهه، تصویری به غایت غلط به جامعه داده است. این تصویر، ماهیت رژیم را از اکثریت جوانان که انقلاب ۵۷ را تجربه نکرده اند پنهان کرد و زمینه اعتماد به حکومت و وعده های آن، شرکت در انتخابات، حمایت از یک جناح در مقابل جناح دیگر و دنباله روی از اصلاح طلبان حکومتی را فراهم نمود.

از اینرو، هدف اصلی همایش بررسی و روشن کردن حقایق وقایع دهه خونین ۱۳۶۷-۱۳۵۷ و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در این دوره است. اما چون در این دهه، سیاست اصلی رژیم یکسره کردن انقلاب مردم و تحکیم خود از این طریق بود، اکثریت قریب به اتفاق سیاستها و نقشه هایش به سیاست نابودی انقلاب مردم گره خورد. نابودی انقلاب مردم و برقراری مجدد اختناق کامل و به طور خاص از بین بردن سازمانهای مردمی و سرکوب وحشیانه جنبشهای متعدد مردم، در سیاستهای رژیم در زندانها در سالهای ۶۷-۱۳۶۰ تمرکز یافت.

بنابراین، بررسی سیاستهای رژیم، مقاومت در زندانها و روشن کردن ارتباط آن با سیاست نابودی انقلاب مردم، در مرکز کار این همایش قرار دارد. در این رابطه، برای نشان دادن تصویر واقعی تر نیاز است که به برخی جوانب مهم دیگر نیز پرداخت که مهمترین آنها وضعیت جنبش مردم (مقاومت و همچنین کمبودها در بیرون زندان) است. همچنین روشن کردن عملکرد قدرتهای بزرگ و ارتباط آن با سیاست نابودی انقلاب، عرصه دیگری است که در این همایش به آن پرداخته خواهد شد.

در همین رابطه موضوعات بسیار مهم دیگری موجودند که به علت موضوع همایش و همچنین محدودیت وقت نمی توان به آنها دقیقا پرداخت. از جمله: خود به خودی بودن جنبش مردم و درکهای غلط درون آن؛ پراکندگی، جوان و بی تجربه بودن سازمانهای مردمی؛ عدم شناخت کافی از جامعه و کپیه برداری از انقلابات دیگر؛ عدم شناخت کافی از دوستان و دشمنان مردم؛ نداشتن تحلیل صحیح از اوضاع و تغییرات آن و … را می توان نام برد. به امید آنکه در همایش های بعد به برخی از این موضوعات و موضوعات مهم دیگر پرداخته شود.

برنامه همایش

شنبه ۱۷ نوامبر

تقابل حکومت با انقلاب ۵۹-۱۳۵۷

گرداننده نشست ها: شادی امین

نشست اول: تقابلات انقلاب مردم با حکومت

۱۲:۳۰-۱۱ سه سخنرانی (هر کدام به مدت ۳۰ دقیقه)

سخنرانی اول: انقلاب ۵۷ و برقراری حکومت جمهوری اسلامی (آرمان کوشا)

چرا در ایران انقلاب شد؟ خواسته های مردم چه بودند؟ ماهیت جریان خمینی چه بود وچگونه این جریان توانست خود را به عنوان رهبری انقلاب جا بزند؟ چرا قیام ۲۲ بهمن برخلاف توافقات پنهانی خمینی با قدرتهای خارجی بود؟ با این وجود، چرا جریان خمینی حکومت را بدست گرفت و نه مردم؟

سخنرانی دوم: تقابلات اولیه انقلاب مردم با حکومت جمهوری اسلامی (بهرام رحمانی)

چرا و چگونه پس از قیام بهمن جنبشهای اقشار و طبقات مردم به سرعت رشد نمودند؟ چرا و چگونه حکومت جمهوری اسلامی از ابتدا به سرکوب جنبشها به ویژه مبارزات زنان و خلقها پرداخت؟ مردم چگونه مقاومت کردند؟ چرا رژیم فعالین سیاسی مُجرّب را ترور کرد؟

سخنرانی سوم: “انقلاب فرهنگی” و مقاومت مردم (ایرج مصداقی)

چرا رژیم طرح انقلاب فرهنگی را اجرا نمود و دانشجویان، استادان و مردم چگونه مقاومت کردند؟

۱:۳۰- ۱۲:۳۰ پرسش و پاسخ و بحث آزاد

تنفس: ۲:۳۰- ۱:۳۰

جنگ یا انقلاب؟ ۶۰- ۱۳۵۹

نشست دوم: تدارک حکومت جهت تعیین تکلیف با انقلاب مردم

۴:۰۰-۲:۳۰ سه سخنرانی (هر کدام به مدت ۳۰ دقیقه)

سخنرانی اول: گرهگاه تاریخی ۶۰-۱۳۵۹ (بهرام رحمانی)

خصوصیات شکل گیری گرهگاه ۶۰-۱۳۵۹ چه بودند؟ چرا حکومت جمهوری اسلامی خواهان آغاز جنگ با عراق بود؟ جنگ با عراق چه تاثیراتی به روی مبارزات مردم و جامعه گذاشت؟

سخنرانی دوم: نقش حکومت جمهوری اسلامی (آرمان کوشا)

نقش ارگانهای نظامی، امنیتی و تبلیغاتی رژیم و جناحهای درون حکومت و به ویژه خمینی، منتظری، رفسنجانی، خامنه ای، موسوی، خاتمی و کروبی جهت تدارکِ یورش نهایی به جنبشهای مردم چه بودند؟ چگونه سازمان زندانها به سرعت گسترش یافت و چرا سیاست برخورد به زندانیان سیاسی متحول شد؟

سخنرانی سوم: نقش قدرتهای خارجی (ایرج مصداقی)

نقش قدرتهای خارجی، مناسباتشان با رژیم، دستگاههای تبلیغاتی آنان و همچنین سازمان ملل و ارگانهای حقوق بشری چه بودند؟

۵:۰۰- ۴:۰۰ پرسش و پاسخ و بحث آزاد

۶:۰۰- ۵:۰۰ تنفس

قتل عام زندانیان سیاسی و نسل کُشی ۶۲- ۱۳۶۰

نشست سوم: یورش نهایی رژیم به انقلاب مردم

۸:۰۰- ۶:۰۰ چهار سخنرانی (هر کدام به مدت ۳۰ دقیقه)

سخنرانی اول: تابستان سال ۱۳۶۰ (آرمان کوشا)

چرا و چگونه حکومت جمهوری اسلامی حمله نهایی خود را به انقلاب مردم آغاز کرد؟ وضعیت مبارزات مردم به ویژه سازمانهای سیاسی چه بود؟ چرا رژیم سازمانهای سیاسی ی مردمی را در مرکز حملات خود قرار داد؟ چرا حکومت قادر شد انقلاب مردم را شکست دهد؟

سخنرانی دوم: اوج سرکوب (ایرج مصداقی)

سیاستهای رژیم در بیرون و درون زندان چه بودند و در مقابل، روحیه و مقاومت مردم چگونه بود؟ چرا حکومت، کشتار جوانان را مرتبا اعلان می نمود؟ وضعیت زندانها و زندانیان سیاسی چگونه بود؟ ابعاد دستگیری، شکنجه و اعدام چه بود؟

سخنرانی سوم: یورش نهایی رژیم به زنان (شادی امین)

چرا و چگونه حکومت جمهوری اسلامی به سرکوب جنبش زنان پرداخت؟ زنان چگونه مقاومت کردند؟ وضعیت جنبش زنان در بُرش یورش نهایی رژیم به انقلاب مردم چه بود؟ ابعاد دستگیری، شکنجه و اعدام زنان چه بود؟ زندانیان سیاسی زن چگونه مقاومت می کردند؟

سخنرانی چهارم: نقش دولت موسوی و شخص او (بهرام رحمانی)

چرا رژیم دست به نسل کُشی زد؟ نقش سران حکومت جمهوری اسلامی به ویژه دولت موسوی و شخص او در این نسل کُشی چه بود؟ چرا رژیم پیشنهاد صلح عراق را نپذیرفت و ارتباط آن با سرکوب در داخل چه بود؟

۸:۳۰- ۸:۰۰ پرسش و پاسخ

۹:۰۰- ۸:۳۰ تنفس

۱۰:۰۰- ۹:۰۰ نتیجه گیری توسط سخنرانان (هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه)

یکشنبه ۱۸ نوامبر

ادامه کشتار نسل انقلاب ۶۴- ۱۳۶۲

گرداننده نشست ها: شادی امین

نشست اول: ادامه جنگ و کشتار زندانیان سیاسی

۱۲:۳۰-۱۱ سه سخنرانی (هر کدام به مدت ۳۰ دقیقه)

سخنرانی اول: اوضاع کشور (بهرام رحمانی)

اقتصاد جنگ در کشور چگونه سازماندهی شد و ادامه جنگ به نفع کدامین نیروهای داخلی و خارجی بود؟ ادامه جنگ چه تاثیراتی بر زندگی مردم در کُل کشور و در مناطق جنگ زده داشت؟ ابعاد پناهندگان سیاسی در خارج از کشور چه بود؟ ماجرای ایران گِیت چه بود؟

سخنرانی دوم: مبارزات مردم و وضعیت حکومت (آرمان کوشا)

مقاومت در کردستان، مبارزات مردم از جمله مبارزات خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی و همچنین مبارزات پناهندگان سیاسی در خارج از کشور در چه وضعیتی قرار داشت؟ چرا دولت موسوی در این بُرش حجاب اسلامی را در ادارات اجباری نمود؟ تضادهای مهم جناحهای درون حکومت به ویژه بین باند خمینی و باند منتظری به سر چه مواردی بودند؟

سخنرانی سوم: مقاومت در زندانها (ایرج مصداقی)

وضعیت زندانیان سیاسی و مقاومت آنان چه ابعادی داشت و چرا کشتار ادامه یافت؟ واکنش قدرتهای خارجی به کشتار زندانیان سیاسی چه بود؟ چرا و چگونه سیاست رژیم در زندانها تغییر نمود؟ هدف از این تغییر و تاثیرات آن بر وضعیت زندانها و واکنش زندانیان سیاسی چه بودند؟

۱:۳۰- ۱۲:۳۰ پرسش و پاسخ و بحث آزاد

تنفس: ۲:۳۰- ۱:۳۰

تدارک برای قتل عام مجدد زندانیان سیاسی ۶۷- ۱۳۶۴

نشست دوم: تدارک برای قتل عام زندانیان سیاسی

۴:۰۰- ۲:۳۰ سه سخنزانی (هر کدام به مدت ۳۰ دقیقه)

سخنرانی اول: بحران سیاسی- اقتصادی (آرمان کوشا)

چرا تضادهای باند خمینی با باند منتظری تشدید شد و دیگر باندهای حکومت طرف خمینی را گرفتند؟ کاهش شدید قیمت نفت چه تاثیراتی بر اقتصاد جنگ و زندگی مردم داشت؟

سخنرانی دوم: جنگ با عراق و جنگ نفتکشها (بهرام رحمانی)

خصوصیات درماندگیِ حکومت جمهوری اسلامی در جنگ با عراق چه بودند؟ این درماندگی چه تاثیراتی بر جامعه داشت؟ جنگ نفتکشها چه بود و چرا آمریکا فشارهای خود را بر حکومت جمهوری اسلامی افزایش داد؟

سخنرانی سوم: مقاومت در زندانها و مبارزات مردم (ایرج مصداقی)

مقاومت زندانیان سیاسی چگونه بود و چرا کشتار ادامه یافت؟ واکنش قدرتهای خارجی به ادامه کشتار زندانیان سیاسی چه بود؟ چرا و چگونه سیاست رژیم و سازماندهی در زندانها دوباره تغییر نمود و و واکنش زندانیان سیاسی چه بود؟

۵:۰۰- ۴:۰۰ پرسش و پاسخ و بحث آزاد

۶:۰۰- ۵:۰۰ تنفس

قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

نشست سوم: علل قتل عام زندانیان سیاسی

۷:۳۰- ۶:۰۰ سه سخنرانی (هر کدام به مدت ۳۰ دقیقه)

سخنرانی اول: اوضاع جامعه و سیاست قتل عام (آرمان کوشا)

اوضاع جامعه در سال ۱۳۶۷ چه بود؟ چرا حکومت جمهوری اسلامی مجبور به پذیرش صلح با عراق شد؟ نقشه قتل عام زندانیان سیاسی از چه زمانی ریخته شده بود؟ چرا رژیم دست به قتل عام زندانیان سیاسی زد؟

سخنرانی دوم: مسئولین قتل عام (ایرج مصداقی)

چه کسانی مسئولین اصلی و آمر قتل عام زندانیان سیاسی هستند؟ نقش دولت موسوی و شخص او چه بود؟ واکنش قدرتهای خارجی، سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشر به قتل عام چه بودند؟

سخنرانی سوم: تاثیرات قتل عام و راهکار (بهرام رحمانی)

تاثیرات قتل عام زندانیان سیاسی بر جامعه چه بوده است؟ چرا رژیم تا کنون سعی در پنهان نگاهداشتن آن داشته است؟ اکنون چه باید کرد؟

۸:۳۰ – ۷:۳۰ پرسش و پاسخ و بحث آزاد

۹:۰۰ – ۸:۳۰ تنفس

۱۰:۰۰- ۹:۰۰ نتیجه گیری توسط سخنرانان (هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه)

مکان : دانشگاه سوآز لندن، سالن جی ۲

SOAS, University of London
Thornhaugh Street
Russell Square
London WC1H 0XG

Russell Square نزدیک ترین ایستگاه قطار

Tags: ,