ترانه مقاومت

نمی دانم که تهران چند تا از این سالومه ها دارد، اما زیرزمین زیاد دارد و سالومه هم که استثنا نیست، که اگر بود پارسال همین موقع ها نمی توانستی این همه دختر را شب و نصفه شب در خیابان ها ببینی. سالومه استثنا نیست، صداست، صدای نسل جوانی که هر چقدر انکارش کنند، نه جری تر که جاری تر می شود و راه های تازه ای برای اعتراض و تغییر پیدا می کند.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

با کلیک روی لینک “موسیقی مقاومت زنان” در سمت راست صفحه اصلی جنس دیگر، دو رپ معروف سالومه و مصاحبه با او را بخوانید.

برگرفته از:

http://www.jensedigar.org/home/

مطالب مرتبط:

  • No Related Post